Política de privadesa

 Classes de Dades recollides 

Entre les classes de dades personals que recull aquesta web, ja sigui directament oa través de tercers, es troben: Dades d’ús. La informació completa referent a cada categoria de Dades Personals que es recullen es proporciona a les seccions de la present política de privadesa dedicades amb aquesta finalitat o mitjançant textos explicatius específics que es mostren abans de la recollida d’aquestes Dades. Les dades personals podran ser proporcionades lliurement per l’usuari o, en cas de les dades d’ús, seran recollides automàticament quan s’utilitza aquest web. Totes les Dades sol·licitades per aquest Web són obligatòries i la negativa a proporcionar-les podrà impossibilitar que aquest Web pugui procedir a la prestació del Servei. En els casos en què aquesta Web indiqui específicament que certes Dades no són obligatòries, els Usuaris seran lliures de no comunicar aquestes Dades sense que això tingui cap conseqüència sobre la disponibilitat o el funcionament del Servei. Els usuaris que tinguin dubtes sobre quines dades són obligatòries poden contactar amb el titular. L’ús de Cookies – o d’altres eines de seguiment – per part d’aquest Web o pels titulars de serveis de tercers utilitzats per aquest Web té com a finalitat la prestació del Servei sol·licitat per l’Usuari, a més de qualsevol altra finalitat que es descriu en aquest document ia la Política de Cookies, en cas d’estar disponible. L’Usuari assumeix la responsabilitat respecte de les Dades Personals de tercers que s’obtinguin, publiquin o comparteixin a través d’aquesta Web i declara per la present que té el consentiment dels tercers esmentats per proporcionar aquestes Dades al Titular. Modalitat i lloc del tractament de les dades recollides . Modalitats de Tractament El Titular tracta les Dades dels Usuaris de manera adequada i adoptarà les mesures de seguretat apropiades per impedir l’accés, la revelació, l’alteració o la destrucció no autoritzades de les Dades. El tractament de dades es realitzarà mitjançant ordinadors i/o eines informàtiques, seguint procediments i modalitats organitzatives estrictament relacionades amb les finalitats assenyalades. A més a més del Titular, en alguns casos podran accedir a les Dades certes categories de persones autoritzades, relacionades amb el funcionament d’aquesta Web (administració, vendes, màrqueting, departament jurídic i d’administració de sistemes) o contractistes externs que prestin serveis al Titular (tals com a proveïdors externs de serveis tècnics, empreses de missatgeria, empreses de hosting, empreses d’informàtica, agències de comunicació) que seran nomenats pel Titular com a Encarregats del Tractament, si fos necessari. Es podrà sol·licitar al Titular en qualsevol moment una llista actualitzada de les persones esmentades.

Bases legals del Tractament

El Titular podrà tractar les Dades Personals de l’Usuari, si es compleix una de les condicions següents: Quan els usuaris hagin donat el seu consentiment per a una o més finalitats específiques. Avís: A l’empara de diverses legislacions diferents, el Titular podrà estar autoritzat a tractar les Dades Personals fins que l’Usuari s’hi oposi (“rebutjar”), sense necessitat de consentiment o qualsevol altra base legal. No serà de web, quan el tractament de les dades personals estigui subjecte a la normativa europea en matèria de protecció de dades personals; Quan l’obtenció de Dades sigui necessària per al compliment d’un contracte entre l’Usuari i/o qualsevol altra obligació precontractual del mateix; Quan el tractament sigui necessari per complir una obligació legal de compliment obligat per part de l’Usuari; Quan el tractament estigui relacionat amb una tasca executada en interès públic o en l’exercici de competències oficials atorgades al Titular; Quan el tractament sigui necessari per tal d’un interès legítim perseguit pel titular o un tercer. En qualsevol cas, el titular estarà disposat a aclarir les bases legals específiques que s’apliquen al tractament i, en particular, si l’obtenció de les dades personals és un requisit contractual o estatutaria o un requisit necessari per formalitzar un contracte.

Lloc 

Les Dades es tracten a les oficines del Titular, així com en qualsevol altre lloc on es troben situades les parts implicades en aquest procés de tractament. Depenent de la localització dels usuaris, les transferències de dades poden implicar la transferència de les dades dels usuaris a un altre país diferent del seu propi. Per a més informació sobre el lloc de tractament d’aquestes dades transferides, els usuaris podran consultar la secció que conté els detalls sobre el tractament de les dades personals. Els usuaris també tindran dret a conèixer les bases legals de les transferències de dades a un altre país fora de la Unió Europea oa qualsevol organisme internacional que es regeix pel dret públic internacional o que estigui format per dos o més països, com la. ONU, ia més conèixer les mesures de seguretat preses pel Titular per salvaguardar les Dades. En cas que tingués lloc aquesta transferència de Dades, els Usuaris podran obtenir més informació consultant les seccions rellevants del present document o sol·licitant-la al Titular, a través de la informació de contacte que apareix a la secció de contacte.

 Període de conservació 

Les dades personals seran tractades i conservades durant el temps necessari i per a la finalitat per la qual han estat recollides. Per tant: Les dades personals recollides per a la formalització d’un contracte entre el titular i l’usuari s’han de conservar com a tals fins que aquest contracte s’ha formalitzat completament. Les dades personals recollides en legítim interès del titular s’han de conservar durant el temps necessari per complir aquesta finalitat. Els usuaris poden trobar informació específica relacionada amb l’interès legítim del titular consultant les seccions rellevants del present document o contactant amb el titular. El Titular podrà conservar les Dades Personals durant un període addicional quan l’Usuari presti el seu consentiment a aquest tractament, sempre que aquest consentiment segueixi vigent. A més, el titular estarà obligat a conservar dades personals durant un període addicional sempre que calgui per al compliment d’una obligació legal o per ordre que procedeixi de l’autoritat. Un cop acabat el període de conservació, les dades personals s’han d’eliminar. Per tant, els drets d’accés, modificació, rectificació i portabilitat de dades no es poden exercir una vegada hagi expirat aquest període.  Finalitat del Tractament de les Dades recollides.
Les Dades relatives a l’Usuari són recollides per permetre al Titular la prestació dels seus Serveis, així com per a les finalitats següents: Protecció contra SPAM i Visualitzar continguts de plataformes externes. Els Usuaris poden trobar informació detallada sobre aquestes finalitats del tractament i sobre les Dades Personals específiques utilitzades per a cada finalitat a les respectives seccions del present document.

Informació detallada del Tractament de les Dades Personals

Les Dades Personals es recullen per a les següents finalitats i utilitzant els serveis següents: Protecció contra SPAM Aquest tipus de serveis analitzen el trànsit d’aquesta web, que potencialment conté dades personals de l’usuari, amb la finalitat de filtrar el trànsit, missatges i contingut que es reconeix com a SPAM. Akismet (Automattic Inc.) Akismet és un servei de protecció contra SPAM prestat per Automattic Inc. Dades Personals recollides: diferents classes de Dades, segons s’especifica a la Política de Privadesa del servei. Lloc de tractament: EUA – Política de privadesa.

Visualitzar continguts de plataformes externes

Aquest tipus de serveis permeten visualitzar continguts allotjats a plataformes externes directament des de les pàgines d’aquesta web i interactuar-hi. En cas que s’instal·li un d’aquests serveis, és possible que encara que els Usuaris no utilitzin el servei, aquest reculli dades de trànsit web relatives a les pàgines on estiguin instal·lats. Google Fonts (Google Inc.) Google Fonts és un servei de visualització de famílies tipogràfiques prestat per Google Inc. que permet a aquesta web incorporar aquests continguts a les seves pàgines. Dades personals recollides: Dades d’ús i diferents classes de dades, segons s’especifica a la Política de Privadesa del servei. Lloc de tractament: EUA – Política de privadesa. Integrant de l’acord Privacy Shield.

Els drets dels usuaris

Els Usuaris podran exercir certs drets pel que fa al tractament de Dades per part del Titular. Especialment, els Usuaris tenen dret a fer el següent: Retireu el vostre consentiment en qualsevol moment. Els Usuaris tenen dret a retirar el seu consentiment quan ho haguessin concedit amb anterioritat per al tractament de les seves Dades Personals. Objecció al tractament de les vostres dades. Els usuaris tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades, si aquest tractament es duu a terme d’acord amb una base legal diferent del consentiment. Per a més informació, dirigiu-vos a la secció corresponent, més endavant. Accés a les vostres dades. Els Usuaris tenen dret a conèixer si les Dades seran tractades pel Titular, a obtenir informació sobre certs aspectes del tractament, a més d’obtenir una còpia de les Dades objecte del tractament. Verificar i sol·licitar la modificació. Els Usuaris tenen dret a verificar l’exactitud de les seves Dades i sol·licitar que s’actualitzin o es corregeixin. Restringir el tractament de les vostres dades. Els usuaris tenen dret, en certs supòsits, a restringir el tractament de les seves dades. En aquest supòsit, el titular processarà les seves dades amb l’únic propòsit d’emmagatzemar-les. Esborrar o eliminar les Dades Personals. Els usuaris tenen dret, en certs supòsits, a obtenir l’eliminació de les seves dades per part del titular. Rebre les Dades i transferir-les a un altre responsable. Els Usuaris tenen dret a rebre les seves Dades en un format estàndard, estructurat, mecànicament llegible i, si fos tècnicament possible, que es traslladi a un altre responsable sense cap impediment. Aquesta provisió serà de Web sempre que les Dades s’han tractat a través de mitjans automatitzats i que el tractament es base en el consentiment de l’Usuari, en un contracte del qual l’Usuari formi part o que aparegui a les obligacions precontractuals del mateix. Posar una reclamació. Els usuaris tenen dret a posar una reclamació davant l’autoritat competent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Detalls sobre el dret d’oposició al tractament

Quan el tractament de les dades personals sigui d’interès públic, en l’exercici de competències oficials atorgades al Titular o amb motiu d’un interès legítim del Titular, els Usuaris podran oposar-se a aquest tractament explicant un motiu amb relació a la seva situació particular per justificar-ne el objecció. Els Usuaris han de saber que, no obstant, en cas que les seves Dades Personals siguin tractades amb fins comercials, poden oposar-se en qualsevol moment a aquest tractament sense necessitat de justificació. Per saber si les Dades Personals dels Usuaris estan sent tractades per part del Titular per a fins comercials, aquestes hauran de consultar les seccions rellevants del present document.

Com exercir aquests drets

Qualsevol sol·licitud per exercir els drets de l’Usuari pot adreçar-se al Titular a través de les dades de contacte facilitades al present document. Aquestes sol·licituds seran tramitades pel titular sense cap cost, tan aviat com sigui possible i sempre dins el termini d’un mes.

Informació addicional sobre la recollida de dades i el tractament

Defensa jurídica
Les dades personals de l’usuari podran ser utilitzades per a la defensa jurídica del titular davant d’un tribunal o en les fases judicials prèvies a un possible plet derivat de l’ús inapropiat d’aquest web o dels serveis relacionats. L’Usuari declara conèixer que el Titular pot ser requerit per les autoritats públiques per tal de revelar Dades Personals. Informació addicional sobre les dades personals de l’usuari A més de les informacions contingudes en aquesta política de privadesa, aquesta AplicaWebció podrà proporcionar a l’Usuari informació addicional i contextual relativa a Serveis específics oa la recollida i tractament de les Dades Personals.

Log del sistema i manteniment

Per motius relatius al funcionament i manteniment, aquest web i qualsevol altre servei, proporcionat per tercers, que s’utilitzi, podrà recollir un registre del sistema; és a dir, fitxers que registrin la interacció amb aquesta Web i que puguin contenir Dades Personals, com ara l’adreça IP de l’Usuari.

Informació no continguda en aquesta política de privadesa

Es podrà sol·licitar en qualsevol moment informació addicional sobre la recollida i el tractament de les dades personals al titular. La informació de contacte s’indica al començament del present document.

Com es processen les sol·licituds „Do Not Track”

Aquesta Web no permet sol·licituds “Do Not Track”. Per determinar si qualsevol dels serveis de tercers que utilitza accepta sol·licituds “Do Not Track”, si us plau llegiu les seves polítiques de privadesa.

Modificació de la present política de privadesa

El Titular es reserva el dret de modificar aquesta política de privadesa en qualsevol moment, notificant-ho als Usuaris a través d’aquesta pàgina i, si és possible, a través d’Esta Web i/o de ser tècnicament i legalment possible notificant directament als Usuaris , en cas que el Titular compte amb la informació de contacte necessària amb aquesta finalitat. Es recomana encaridament que revisin aquesta pàgina amb freqüència, prenent com a referència la data de la darrera actualització indicada al final de la pàgina. En cas que els canvis afectessin les activitats de tractament realitzades sobre la base del consentiment de l’Usuari, el Titular haurà d’obtenir, si cal, el nou consentiment de l’Usuari.

Definicions i referències legals

Dades Personals (o Dades)


Constitueix una dada personal qualsevol informació que, directament, indirectament o en relació amb una altra informació –incloent-hi un número d’identificació personal– permet identificar una persona física.

Dades d’ús

Les informacions recollides de forma automàtica per aquesta Web (o per serveis de tercers utilitzats per aquesta Web), que podran incloure: les adreces IP o noms de domini dels ordinadors utilitzats per l’Usuari que es connecti a aquest Web, les adreces URI ( Uniform Resource Identifier), l’hora de la sol·licitud, el mètode utilitzat per fer la sol·licitud al servidor, les dimensions del fitxer obtingut en resposta, el codi numèric indicant l’estat de la respuesta del servidor (resultado satisfactorio, error, etc…), el país d’origen, les característiques del navegador i del sistema operatiu utilitzats pel visitant, les diverses coordenades temporals de la visita (per exemple, el temps de permanència a cadascuna de les pàgines) i els detalls relatius a l’itinerari seguit dins de la visita Web, amb una referència especial a la seqüència de pàgines consultades, als paràmetres relatius al sistema operatiu ia l’entorn informàtic de l’Usuari.

Usuari

L’individu que utilitzi aquesta Web, qui, tret que s’indiqui el contrari haurà de coincidir amb el Titular de les Dades.

Titular de les Dades

La persona física a què es refereixen les Dades Personals. Encarregat del Tractament (o Supervisor de Dades)La persona física o jurídica, administració pública, agència o qualsevol altra institució, que processa les Dades Personals en nom del Responsable del Tractament, descrita en aquesta política de privadesa.L’Usuari L’individu que utilitzi aquesta Web, qui, tret que s’indiqui el contrari haurà de coincidir amb el Titular de les Dades.

Responsable del Tractament (o Titular)

La persona física o jurídica, administració pública, agència o qualsevol altra institució, que actuant en solitari o conjuntament amb altres, determini les finalitats i les mesures del tractament de les dades personals, incloent-hi les mesures de seguretat relatives al funcionament ia l’ús d’aquest web . Llevat que s’especifiqui el contrari, el responsable del tractament és el titular d’aquesta web.

Aquesta Web

El mitjà a través del qual s’han recollit i tractat les dades personals de l’usuari. Servei El servei proporcionat per aquesta Web, tal com es descriu a les definicions i referències legals (en cas d’estar disponibles) i en aquesta pàgina o Web. Unió Europea (o UE) Llevat que s’indiqui el contrari, totes les referències fetes a la Unió Europea en aquest document inclouen tots els Estats membres actuals de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu.
Informació legal
Aquesta política de privadesa s’ha redactat sobre la base de les provisions de múltiples legislacions, incloent-hi els arts. 13 i 14 del Reglamento (UE) 2016/679 (Reglament general de protecció de dades).Aquesta política de privadesa només es refereix a aquesta web, llevat que s’indiqui el contrari en aquest document.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies